Vana kirjakeele korpus
Wanna Seädusse Prohwetid
Helle, Anton Thor jt (tlk), 1739
Lehekülg 696
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
[Js.XXXIII] viide  10 eesti eesti Nüüd eesti tahhan eesti ma eesti ülles+ eesti +tousta eesti , kirjavahemärk ütleb eesti Jehowa eesti : kirjavahemärk nüüd eesti tahhan eesti körgeks eesti sada eesti , kirjavahemärk nüüd eesti tahhan eesti ma eesti ennast eesti sureks eesti tösta eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIII] viide  11 eesti eesti Teie eesti sate eesti käima eesti peäle eesti kulloga eesti , kirjavahemärk ja eesti tote eesti kört eesti ilmale eesti ; kirjavahemärk teie eesti waimo eesti wihha eesti pölletab eesti teid eesti ärra eesti kui eesti tulloke eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIII] viide  12 eesti eesti Ja eesti rahwas eesti on eesti pölletud eesti kui eesti lubja eesti , kirjavahemärk neid eesti sütakse eesti tullega eesti pöllema eesti kui eesti mahha+ eesti +raiutud eesti kibbo+ eesti +witsad eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIII] viide  13 eesti eesti Kes eesti teie eesti kaugel eesti ollete eesti , kirjavahemärk kuulge eesti , kirjavahemärk mis eesti ma eesti ollen eesti teinud eesti ; kirjavahemärk ja eesti kes eesti liggi eesti ollete eesti , kirjavahemärk tundke eesti mo eesti wäggi eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIII] viide  14 eesti eesti Need eesti pattused eesti Sionis eesti wärrisewad eesti , kirjavahemärk wabbiseminne eesti on eesti sallalikkud eesti kinni+ eesti +wotnud eesti , kirjavahemärk nemmad eesti ütlewad eesti : kirjavahemärk Kes eesti meist eesti woib eesti ellada eesti tulle eesti jures eesti , kirjavahemärk mis eesti ärra+ eesti +pölletab? eesti kes eesti meist eesti woib eesti ellada eesti iggawesse igavene adj sg.gen. eesti tulle-+ eesti +legi eesti jures? eesti
[Js.XXXIII] viide  15 eesti eesti Kes eesti öigusses eesti käib eesti , kirjavahemärk ja eesti rägib eesti öiged eesti asjad eesti , kirjavahemärk kes eesti pölgab eesti kasso eesti , kirjavahemärk mis eesti lia+ eesti +teggemissest eesti tulleb eesti , kirjavahemärk kes eesti ommad eesti käed eesti puistab eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti mele+ eesti +head eesti kinni eesti ei eesti pea eesti ; kirjavahemärk kes eesti omma eesti körwa eesti kinni+ eesti +sulgeb eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti werre+ eesti +sü eesti nou eesti ei eesti kule eesti , kirjavahemärk ja eesti panneb eesti ommad eesti silmad eesti kinni eesti , kirjavahemärk et eesti ta eesti römoga eesti kurja eesti ei eesti eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIII] viide  16 eesti eesti Se eesti peab eesti üllewel eesti körges eesti ellama eesti , kirjavahemärk tuggewad eesti kaljo+ eesti +peälsed eesti liñnad eesti on eesti temma eesti körge eesti warjo+ eesti +paik eesti ; kirjavahemärk temma eesti leib eesti antakse eesti temmale eesti , kirjavahemärk temma eesti wessi eesti on eesti temmal eesti wissiste eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIII] viide  17 eesti eesti So eesti silmad eesti sawad eesti kunningast eesti temma eesti illo eesti sees eesti nähha eesti : kirjavahemärk nemmad eesti sawad eesti wägga eesti laia eesti Ma eesti nähha eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIII] viide  18 eesti eesti So eesti südda eesti mötleb eesti hirmutusse eesti peäle eesti , kirjavahemärk ja eesti ütleb eesti : kirjavahemärk Kus eesti on eesti kirja+ eesti +tundia? eesti kus eesti on eesti järrele-+ eesti +arwaja? eesti kus eesti on eesti se eesti , kirjavahemärk kes eesti tornid eesti ülles+ eesti +arwab? eesti
[Js.XXXIII] viide  19 eesti eesti Sinna eesti ei eesti pea eesti sedda eesti tuggewat eesti rahwast eesti mitte eesti näggema eesti , kirjavahemärk sedda eesti rahwast eesti raske eesti kelega eesti , kirjavahemärk mis eesti sa eesti ei eesti tunne eesti , kirjavahemärk kes eesti um+ eesti +keel eesti , kirjavahemärk mis eesti ei eesti woi eesti moista eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIII] viide  20 eesti eesti Wata eesti Sionit eesti meie eesti koggodusse eesti liñna eesti , kirjavahemärk so eesti silmad eesti peawad eesti Jerusalemma eesti näggema eesti , kirjavahemärk et eesti se eesti on eesti rahholinne eesti ello-+ eesti +asse eesti , kirjavahemärk üks eesti telk eesti , kirjavahemärk mis eesti ei eesti pea eesti ärra+ eesti +sama eesti , kirjavahemärk kelle eesti waijad eesti ei eesti pea eesti ial eesti wälja+ eesti +tombatud eesti , kirjavahemärk egga eesti ühte+ eesti +ainust eesti ta eesti nörist eesti ärra+ eesti +kistud eesti sama eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIII] viide  21 eesti eesti Waid eesti seäl eesti on eesti aulinne eesti Jehowa eesti meile eesti jöggede eesti ja eesti wee-+ eesti +soonte eesti assemel eesti , kirjavahemärk mis eesti wägga eesti laiad eesti on eesti ; kirjavahemärk seäl eesti ei eesti pea eesti mitte eesti aero-+ eesti +laewad eesti käima eesti , kirjavahemärk egga eesti suur eesti laew eesti seält eesti ülle+ eesti +minnema eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIII] viide  22 eesti eesti Sest eesti Jehowa eesti on eesti meie eesti kohto+ eesti +moistja eesti , kirjavahemärk Jehowa eesti on eesti meie eesti kässo-+ eesti +andia eesti , kirjavahemärk Jehowa eesti on eesti meie eesti kunningas eesti , kirjavahemärk temma eesti sadab eesti meile eesti abbi abi s sg.part. eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIII] viide  23 eesti eesti Sinno eesti köied eesti on eesti lödwaks eesti sanud eesti , kirjavahemärk nemmad eesti ei eesti kinnita eesti omma eesti pele-+ eesti +pu eesti asset eesti , kirjavahemärk nemmad eesti polle eesti weel eesti purje eesti ühhest eesti ärra+ eesti +lautand eesti , kirjavahemärk siis eesti jaetakse eesti jo eesti paljo eesti risutud eesti saki eesti wälja eesti , kirjavahemärk jallotumad eesti risuwad eesti ärra+ eesti +risutud eesti asjad eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIII] viide  24 eesti eesti Ja eesti ükski eesti , kirjavahemärk kes eesti seäl eesti ellab eesti , kirjavahemärk ei eesti ütle eesti : kirjavahemärk Ma eesti ollen eesti nödder eesti ; kirjavahemärk sest eesti selle eesti rahwale eesti , kirjavahemärk kes eesti seäl eesti ellab eesti , kirjavahemärk on eesti ülle+ eesti +kohhus eesti andeks eesti antud eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIV] viide 34 number . kirjavahemärk Pea+ eesti +tük eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIV] viide    Jehowa eesti nuhtleb eesti raskeste eesti risti+ eesti +koggodusse eesti waenlased eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIV] viide  1 eesti eesti Pagganad eesti ! kirjavahemärk tulge eesti liggi eesti , kirjavahemärk ja eesti mu eesti rahwas eesti pange eesti tähhele eesti ; kirjavahemärk kuulgo eesti Ma eesti ja eesti temma eesti täius eesti , kirjavahemärk ma-+ eesti +ilm eesti ja eesti keik eesti , kirjavahemärk mis eesti seäl eesti peäl eesti kaswab eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIV] viide  2 eesti eesti Sest eesti Jehowal eesti on eesti suur eesti wihha eesti keikide eesti pagganatte eesti wasto eesti , kirjavahemärk ja eesti tulline eesti wihha eesti keige eesti nende eesti söa+ eesti +wäe eesti wasto eesti ; kirjavahemärk ta eesti on eesti neid eesti sutumaks eesti ärra+ eesti +kautanud eesti , kirjavahemärk ta eesti on eesti neid eesti ärra+ eesti +annud eesti ärra+ eesti +tappa eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIV] viide  3 eesti eesti Ja eesti neid eesti , kirjavahemärk kes eesti nende eesti seast eesti on eesti mahha+ eesti +lödud eesti , kirjavahemärk peab eesti ärra+ eesti +wissatama eesti , kirjavahemärk ja eesti nende eesti kehhade eesti seest eesti peab eesti nende eesti hais eesti tousma eesti , kirjavahemärk ja eesti mäed eesti peawad eesti nende eesti werrest eesti ärra+ eesti +sullama eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIV] viide  4 eesti eesti Ja eesti keik eesti taewa eesti wäggi eesti peab eesti ärra+ eesti +kuiwama eesti ja eesti taewas eesti peab eesti sama eesti kokko+ eesti +keertud eesti kui eesti ramat eesti , kirjavahemärk ja eesti keik eesti temma eesti wäggi eesti peab eesti mahha+ eesti +puddenema eesti , kirjavahemärk otsekui eesti lehhed eesti puddenewad eesti wina+ eesti +pu eesti peält eesti , kirjavahemärk ja eesti kui eesti marjad eesti puddenewad eesti wigi+ eesti +pu eesti peält eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIV] viide  5 eesti eesti Sest eesti minno eesti moök eesti taewas eesti on eesti joobnuks eesti sanud eesti ; kirjavahemärk wata eesti , kirjavahemärk se eesti peab eesti mahha+ eesti +tullema eesti Edomi eesti peäle eesti , kirjavahemärk ja eesti mo eesti ärra+ eesti +kautawa eesti rahwa eesti peäle eesti öigeks eesti nuhtlusseks eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIV] viide  6 eesti eesti Jehowa eesti moök eesti on eesti sanud eesti täis eesti werd eesti , kirjavahemärk ja eesti raswaseks eesti raswast eesti , kirjavahemärk tallede eesti ja eesti sikkude sikk s pl.gen. eesti werrest eesti , kirjavahemärk järade eesti nerude eesti raswast eesti ; kirjavahemärk sest eesti Jehowal eesti on eesti tapmist eesti Potsras eesti , kirjavahemärk ja eesti paljo eesti tapmist eesti Edomi-+ eesti +maal eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIV] viide  7 eesti eesti Reemi-+ eesti +metsalissed eesti peawad eesti ka ka modadv eesti alla+ eesti +tullema eesti nendega eesti , kirjavahemärk ja eesti wärsid eesti wäggewatte eesti härgadega eesti , kirjavahemärk ja eesti nende eesti Ma eesti peab eesti joobnuks eesti sama eesti werrest eesti , kirjavahemärk ja eesti nende eesti pörm eesti raswaseks eesti minnema eesti raswast eesti . kirjavahemärk
[Js.XXXIV] viide  8 eesti eesti Sest eesti se eesti on eesti Jehowale eesti üks eesti kätte+ eesti +maksmisse eesti pääw eesti , kirjavahemärk üks eesti tassumisse eesti aasta eesti , kirjavahemärk Sioni eesti rio-+ eesti +asja eesti pärrast eesti . kirjavahemärk
Teksti info Eelmine lk Järgmine lk