Vana kirjakeele korpus
Turu käsikiri
Autor teadmata, 1600-1650

Turu käsikiri on 22-leheküljeline, leheküljed 1-18 on eestikeelsed, 19 ja 22 rootsikeelsed ning 20 soomekeelne. Käsikiri sisaldab ristimis-, laulatus- ja matusetalituse kanoonilisi tekste. Ristimistalituses leidub ka meieisapalve ja lühike kreedo. Lisaks sellele sisaldab käsikiri ka mitmeid evangeeliumipalasid ja palveid. Viimasel eestikeelsel leheküljel on kirikulaul koos nootidega.

Turu käsikirja leidis Kaarlo Österbladh 1909. aasta sügisel Turu toomkiriku arhiivist vanade soomekeelsete raamatute ja käsikirjade seast. Leid edastati tutvumiseks ja analüüsimiseks Jaakko Gummerusele, kes selle kohta 1912. aastal Soome Kirikuajaloo Seltsi väljaandes ka esimese teate avaldas. Gummeruse väitel pole võimalik leiupaiga põhjal teha mingeid järeldusi käsikirja autori, täpse kirjutamisaja ega -koha suhtes. Samuti puuduvad andmed teksti hilisemate omanike kohta. Käsikirja autoriks peab Gummerus kedagi Eestis teeninud, kui Soome päritolu kirikuõpetajat.

Enamik kirjakeele ajaloo käsitlusi pakub Turu käsikirja kirjutamisajaks 17. sajandi I poolt. Toomas Põld oletab, et käsikiri on kirjutatud varase Rootsi aja lõpus, hiljemalt 1620. ja 1638 aasta vahel.

Käsikirja koopia sai enda valdusse Eesti Kirjanduse Selts Tartus (EKM EKLA, f 85, m 3:3). Hiljem avaldati Turu käsikiri tervenisti A. Saareste ja A. R. Cederbergi koostatud kogumikus "Valik eesti kirjakeele vanimaid mälestisi" (1925-1931).

Kirjandust

Gummerus, Jaakko 1912. Eräs kirjalöytö Turun tuomiokapitulin arkistosta. – Pöytäkirjat Liitteineen. Helsinki: Suomen Kirkohistoriallisen Seura, s 81-124.

Kettunen, Lauri 1930. Turu käsikirja soomekeelsetest joontest. – Eesti keel nr 1-2. lk 1-7.

Põld, Toomas 1999. Kullamaa katekismuse lugu. Eestikeelse katekismuse kujunemisest 1532-1632. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Saareste, Albert, A. R. Cederberg 1992. Valik eesti kirjakeele vanemaid mälestisi 1524-1739. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Sööt, Bernhard 1925. Turu käsikirja süntaktiline külg. Lihtlause. Käsikiri Tartu Ülikooli eesti keele õppetoolis.

Tennasilm, Helina 2002. Turu käsikirja leksika. Bakalaureusetöö. Juhendaja Valve-Liivi Kingisepp. Käsikiri Tartu Ülikooli eesti keele õppetoolis.