Vana kirjakeele korpus
Plakkat ja Käsk [laevahukust]
Autor teadmata, 1697
Lehekülg 1
Sõna märgenduse vaatamiseks klõpsa sellel sõnal
PLAKKAT eesti ja eesti Käsk eesti , kirjavahemärk mis eesti sello eesti ülle+ eesti +kohto eesti ja eesti risumisse eesti pärrast eesti laewade eesti kallal eesti on eesti antud eesti , kirjavahemärk mis eesti hukka eesti on eesti läinud eesti ehk eesti ranna eesti peale eesti aetud eesti . kirjavahemärk
Meie eesti CARL eesti Jummala eesti armo eesti läbbi eesti Rootsi eesti , kirjavahemärk Kohti eesti , kirjavahemärk ja eesti wendi eesti Rahwa eesti Kunningas etc eesti . kirjavahemärk etc eesti . anname eesti teada eesti . kirjavahemärk Et eesti meie eesti ühhest eesti ajast eesti teiseni eesti sure eesti mele+ eesti +haigussega eesti olleme eesti teada eesti sanud eesti , kirjavahemärk et eesti monnes eesti paikas eesti , kirjavahemärk kui eesti laewa eesti rahwas eesti kahjo eesti sawad eesti laewale eesti , kirjavahemärk ja eesti neid eesti katkise eesti laewadega eesti ranna eesti peale eesti aetakse eesti , kirjavahemärk need eesti kes eesti ranna eesti äres eesti ma eesti peal eesti ellawad eesti , kirjavahemärk mitte eesti üks+ eesti +päinis eesti se+ eesti +sugguse eesti waese eesti rahwale eesti mitte eesti sedda eesti abbi eesti ei eesti te eesti , kirjavahemärk mis eesti ommeti eesti nende eesti Kohhus eesti olleks eesti , kirjavahemärk ja eesti meie eesti kässud eesti mis eesti mitmel eesti korral eesti se+ eesti +pärrast eesti on eesti antud eesti , kirjavahemärk peälegi eesti kinnitawad eesti ; kirjavahemärk waid eesti selle eesti abbi eesti assemel eesti neile eesti weel eesti suremat eesti Kahjo eesti ja eesti önnetust eesti tewad eesti kui eesti se eesti willetsus eesti kust eesti nemmad eesti on eesti peäsnud eesti ( kirjavahemärk risti+ eesti +rahwal eesti peaks eesti se+ eesti +suggune eesti hirmus eesti eesti teadmatta eesti ollema eesti mis eesti paggana eesti rahwa eesti seas eesti ki eesti ep eesti olle eesti kuulda eesti ) kirjavahemärk selle eesti läbbi eesti , kirjavahemärk et eesti nemmad eesti ned eesti laewad eesti süütwad eesti pöllema eesti , kirjavahemärk nende eesti warra eesti risuwad eesti , kirjavahemärk ja eesti wahhest eesti se+ eesti +suggused eesti häddalissed eesti koggoniste eesti tapwad eesti kes eesti merre eesti tormist eesti waewald eesti on eesti peasnud eesti , kirjavahemärk ja eesti pärrast eesti sedda eesti risutud eesti warra eesti , kirjavahemärk otse+ eesti +go eesti nemad eesti sedda eesti omma eesti eesti ja eesti waewa eesti läbbi eesti olletsid eesti sanud eesti , kirjavahemärk enneselle eesti hoidwad eesti , kirjavahemärk ehk eesti wahhest eesti kui eesti kaupa eesti müwad eesti , kirjavahemärk ja eesti omma eesti wabbandusseks vabandus s sg.tr. eesti ütlewad eesti , kirjavahemärk et eesti se eesti ikka eesti nenda eesti wiis eesti on eesti olnud eesti ; kirjavahemärk siis eesti olleme eesti meie eesti arwand eesti hea eesti ollewa eesti sure eesti murrega eesti hoolt eesti kanda eesti , kirjavahemärk et eesti se+ eesti +suggused eesti keeltud eesti risumissed eesti ja eesti Jummala eesti kartmatta eesti kombed eesti nende eesti wasto eesti kes eesti on eesti lootnud eesti omma eesti ello eesti peastma eesti ja eesti abbi eesti sama eesti , kirjavahemärk üks+ eesti +kord eesti woiksid eesti mahha eesti jäda eesti , kirjavahemärk ja eesti se+ eesti +suggused eesti kurjad eesti innimessed eesti ommeti eesti kartusse eesti pärrast eesti nuhtluste eesti eest eesti ennast eesti hoiaksid eesti se+ eesti +suggust eesti ülle+ eesti +kohto eesti teggemast eesti . kirjavahemärk
Meie eesti olleme eesti se+ eesti +pärrast eesti armust eesti heaks eesti arwand eesti , kirjavahemärk ja eesti seäme eesti ja eesti kinnitame eesti selle-+ eesti +sinnatse eesti Plakkati eesti läbbi eesti , kirjavahemärk et eesti , kirjavahemärk olgo eesti se eesti kes eesti se eesti on eesti , kirjavahemärk kes eesti päwal eesti ehk eesti ösel eesti petja eesti tuld eesti ülles+ eesti +teeb eesti , kirjavahemärk ehk eesti muud eesti tähhed eesti ja eesti Juhatamissed eesti ülles eesti ehhitab eesti , kirjavahemärk selle eesti nouga eesti et eesti laewa eesti rahwas eesti se eesti läbbi eesti peab eesti kiusatud eesti sama eesti , kirjavahemärk ja eesti laew eesti hukka eesti minnema, eesti kui eesti ka eesti sest eesti ühtegi eesti kahjo eesti ei eesti peaks eesti tullema eesti , kirjavahemärk se+ eesti +suggune eesti seitse eesti kord eesti peab eesti läbbi eesti lippo eesti jooksma eesti . kirjavahemärk
Se+ eesti +samma eesti nuhtlus eesti peab eesti ka eesti selle eesti kätte eesti sama eesti kes eesti selle+ eesti +samma eesti kurja eesti nou eesti pärrast eesti need eesti mönne eesti kohtade eesti peale eesti jo eesti pantud eesti tähhed eesti ja eesti märkid eesti merre eesti pohjast eesti ehk eesti ranna eesti ärest eesti ärra+ eesti +wottab eesti , kirjavahemärk ehk eesti neid eesti kiwwidega eesti täitab eesti , kirjavahemärk ehk eesti need eesti jögged eesti neis eesti kohtades eesti kust eesti laewad eesti läbbi eesti käiwad eesti , kirjavahemärk kinni eesti panneb eesti ehk eesti liwaga eesti kinni eesti mattab eesti . kirjavahemärk
Ja eesti pealegi eesti peab eesti temma eesti sedda eesti keik eesti jälle eesti parrandama eesti . kirjavahemärk
Agga aga konj eesti kui eesti se+ eesti +sugguste eesti petja eesti tulle eesti ja eesti jöggede eesti kinni eesti matmisse eesti läbbi eesti , kirjavahemärk ehk eesti ka eesti ärra+ eesti +woetud eesti märkide eesti läbbi eesti kahjo eesti peaks eesti sündima eesti , kirjavahemärk ja eesti laew eesti hukka eesti minnema eesti ; kirjavahemärk siis eesti peab eesti selle eesti pea eesti kes eesti sedda eesti on eesti teinud eesti , kirjavahemärk mahha+ eesti +raiutud eesti ja eesti ratta eesti peale eesti pantud eesti sama eesti ja eesti temma eesti warrast eesti peab eesti selle eesti teise eesti kahjo eesti tassutud eesti sama eesti . kirjavahemärk
Kui eesti kennelgi eesti woib eesti sedda eesti töeks eesti tunnistada eesti et eesti temma eesti neile eesti kes eesti laewa eesti hukka+ eesti +samisse eesti läbbi eesti on eesti kahjo eesti sanud eesti , kirjavahemärk wäggi+ eesti +walda eesti teinud eesti ehk eesti Koggoniste eesti monned eesti tapnud eesti , kirjavahemärk siis eesti peab eesti se eesti keige eesti nendega eesti kes eesti selle eesti eesti kimpus eesti on eesti olnud eesti , kirjavahemärk ellawalt eesti rattaga eesti surmatud eesti , kirjavahemärk ja eesti pärrast eesti temma eesti kehha eesti ratta eesti peale eesti pantud eesti sama eesti , kirjavahemärk ja eesti keik eesti omma eesti warra eesti peab eesti temma eesti kautama eesti . kirjavahemärk
Kui eesti kegi eesti neile eesti häddalistelle eesti ihho eesti polest eesti kahjo eesti teeb eesti , kirjavahemärk ehk eesti neid eesti hawad eesti , kirjavahemärk se eesti peab eesti omma eesti ello eesti ja eesti keik eesti omma eesti warra eesti kautama eesti ja eesti temma eesti warra eesti peab eesti kolmeks eesti ossaks eesti jaggatama eesti muist eesti kunningale eesti muist eesti sellele eesti kes eesti sedda eesti ülles eesti rägib eesti . kirjavahemärk
Se eesti kes eesti laewa eesti sütab eesti pöllema eesti , kirjavahemärk mis eesti ranna eesti äres eesti on eesti , kirjavahemärk ehk eesti jo eesti liwa eesti peale eesti on eesti aetud eesti , kirjavahemärk olgo eesti nüüd eesti rahwast eesti laewa eesti peal eesti ehk eesti mitte eesti , kirjavahemärk peab eesti omma eesti ello eesti ja eesti warra eesti kautama eesti ja eesti keik eesti temma eesti warra eesti peab eesti sellele eesti jaggatama eesti kes eesti sedda eesti ülles eesti rägib eesti . kirjavahemärk
Se eesti kes eesti wäggise eesti middagi eesti neist eesti laewadest eesti mis eesti hukka eesti on eesti läinud eesti ja eesti ranna eesti peale eesti aetud eesti wottab eesti ehk eesti risub eesti , kirjavahemärk ni eesti kaua eesti kui eesti rahwas eesti alles eesti laewa eesti peal eesti on eesti , kirjavahemärk ja eesti laewa eesti warra eesti weel eesti noudwad eesti ja eesti woiwad eesti warjule eesti sata eesti , kirjavahemärk peab eesti surmat eesti nuhtlust eesti sama eesti ja eesti temma eesti keha eesti ratta eesti peale eesti pantama eesti , kirjavahemärk olgo eesti se eesti nüüd eesti pissut eesti ehk eesti paljo eesti , kirjavahemärk mis eesti ta eesti wäggise eesti on eesti risunud eesti . kirjavahemärk